Reglementen en Privacy Policy

Wat zijn onze regelementen?

Algemene voorwaarden, Behandelprotocol en Reglementen 

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn heeft Fytac algemene voorwaarden en regelementen opgesteld die oa de veiligheid en de kwaliteit waarborgen. Onze werkwijze tijdens het behandeltraject is vastgelegd in een behandelprotocol. Tevens beschikken wij over een Privacy- en Klachten reglement en Privacy Policy. Conform wet en regelgeving komt, door te verschijnen op de eerste afspraak en of het aangaan van een behandeltraject, de behandelovereenkomst tot stand. 

 

Algemene voorwaarden:
1.De openingstijden van al onze locaties staan vermeld op onze website.

2.De praktijk is telefonisch bereikbaar op het nummer 038 3856999. Daarnaast zijn wij ook te bereiken via info@fytac.nl. Wij nemen binnen 48 uur contact met u op.

3.Fytac heeft met alle zorgverzekeraars zorgovereenkomsten afgesloten. Als u wilt weten of fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie, logopedie of pmt binnen uw zorgverzekering valt, hoeveel behandelingen er vergoed worden of wanneer de vergoeding stopt, adviseren wij om hiernaar te informeren bij uw zorgverzekeraar. Indien u niet of onvoldoende verzekerd bent voor therapie is dit uw eigen verantwoordelijkheid, u ontvangt in dit geval een particuliere nota van Fytac.

4.Fytac kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het versturen van particuliere nota’s.

5.Fytac hanteert de tarieven die met uw zorgverzekeraar zijn overeengekomen. Indien u niet verzekerd bent bij een Nederlandse zorgverzekeraar, of wanneer u geen behandelingen meer vergoed krijgt vanuit de basis- of aanvullende verzekering zijn de particuliere tarieven van toepassing. Het is mogelijk dat het bedrag van uw zorgverzekeraar verschilt met het bedrag wat hier genoemd wordt.

6.U kunt uw afspraak tot 24 uur van tevoren kosteloos verplaatsen of afzeggen. Afspraken op maandag dienen vóór vrijdag 17.00 uur verplaatst of afgezegd te worden. Wanneer u uw afspraak niet tijdig afzegt, moeten wij deze bij u in rekening brengen. Een te laat geannuleerde afspraak, wordt niet door uw verzekeraar of andere instanties vergoed. In dit geval moeten wij  het particuliere tarief voor een niet nagekomen afspraak in rekening brengen.

7.Om uw behandeling(en) te kunnen declareren bij uw zorgverzekeraar kunt u niet op dezelfde dag door een andere (fysio)therapeut behandeld worden.

8.Bij (langdurige) ziekte of vakantie van een therapeut zorgen wij, met uw goedkeuring, ervoor dat de behandeling wordt overgenomen door een andere therapeut. Op deze manier ondervindt u geen vertraging van uw behandelproces.

9.De fysiotherapeut, oefentherapeut, ergotherapeut en logopediste zijn direct toegankelijk voor een screening en aanvullend beleid, dit betekent dat een verwijzing van een huisarts of specialist niet noodzakelijk is.

10.Fytac is niet verantwoordelijk voor diefstal van of schade aan uw eigendommen binnen of buiten de praktijklocatie.

11.Fytac aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van cliënten welke zich niet aan de instructies van de therapeuten hebben gehouden.

12.Indien u niet gereanimeerd wilt worden, bent u zelf verantwoordelijk voor een niet-reanimeren verklaring.

13.Wilt u bij parkeren van uw fiets of auto dit zodanig doen dat de vrije toegang tot ons centrum gewaarborgd blijft.

14.In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.

15.Fytac streeft naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van zorg. Hiervoor maken wij gebruik van een anonieme online enquête. Deze ontvangt u via een e-mail. Wij rekenen op uw medewerking. Wilt u hier niet aan deelnemen dan dient u dit aan te geven bij uw therapeut.

 

Behandel protocol:

Onderstaande protocol bewaakt de kwaliteit en het objectief vastleggen van het effect van de behandeling. Dit protocol is  rand voorwaardelijk voor een doelmatige en doeltreffende behandeling. Daarnaast voldoen wij door dit protocol aan de voorwaarden die uw verzekeraar aan ons stelt.

 

Eerste afspraak

U ontvangt na het maken van de eerste afspraak altijd een bevestigingsmail. Bij de intake neemt u mee:

1.Identificatiebewijs (ID-kaart, paspoort of rijbewijs): laat dit registreren bij de eerste behandeling. Dit is mogelijk bij de balie van de praktijk of uw therapeut.

2.Indien nodig een verwijsbrief van de arts of specialist.

3.Handdoek, ook bij volgende afspraken.

 

Vragenlijsten

1.U vult minimaal 48 uur voor de eerste afspraak het online vragenformulier in. Indien er gebruikgemaakt wordt van de online intake, dan wordt er een e-mail naar u gestuurd met de vragenlijst.

2.Indien uw therapeut, na overleg met u, heeft aangegeven dat er één of meerdere vragenlijsten zijn verstuurd naar uw e-mail, graag deze binnen 72 uur ingevuld retour! Zodat uw therapeut het dossier actueel heeft.

 

Laatste afspraak

De laatste behandeling bestaat altijd uit een ‘out-take’. Deze laatste behandeling moet ten alle tijde plaats vinden. Want dan worden de verplichte vragenlijsten afgenomen, het dossier afgerond en een rapport naar de huisarts en verwijzer verstuurd. Indien de laatste afspraak door u wordt afgemeld, zal er een belafspraak plaats  vinden om de benodigde gegevens compleet te krijgen en het dossier af te sluiten. Dit wordt gerekend als een reguliere behandeling. Als uw aanvullende verzekering de laatste behandeling / de ‘out-take’ niet vergoed zal deze in rekening worden gebracht.

 

Privacy

Fytac werkt met een privacyreglement, dit betekent dat uw gegevens uitsluitend door medewerkers worden vastgelegd en bewaard volgens de wet van AVG (Algemeen Verordening Gegevensbescherming). Dit privacyreglement vindt u hier:

 

Privacyreglement:

1.Iedere locatie beschikt altijd over een afgesloten behandelruimte.

2.U geeft toestemming voor het anoniem aanleveren van uw gegevens. Dit is in het geval wanneer gegevens naar de verzekering verstuurd moeten worden. Wanneer u dit niet ​wilt kan u dit kenbaar maken bij de betreffende therapeut.

3.Wij bieden studenten van de opleiding fysiotherapie de mogelijkheid om stage bij ons te lopen. Het kan voorkomen dat er tijdens de behandeling een stagiaire meekijkt of een (deel) van de behandeling uitvoert. Dit gebeurt uitsluitend met uw goedkeuring.

4.Fytac werkt met een privacyreglement, dit betekent dat uw gegevens uitsluitend door medewerkers worden vastgelegd en bewaard volgens de WBP (Wet Bescherming Persoonsgegevens).

5.U heeft het recht op inzage van uw dossier. Indien u uw gegevens op wilt vragen kunt u een schriftelijk verzoek indienen met de volgende gegevens: Naam en voorletters – Geboortedatum – Adres, Postcode en woonplaats / Telefoon en E-mail adres / de vestiging en  periode van uw behandeling? / de  behandelend therapeut? /Indien het verzoek bepaalde gegevens betreft, om welke gegevens gaat het dan? / Ondertekening cliënt/aanvrager: Plaats, datum en handtekening / U stuurt bovenstaande gegevens samen met een kopie van uw geldige legitimatiebewijs op naar info@fytac.nl / Fytac zal binnen een redelijke termijn schriftelijk antwoord te geven. / Rapportages voor bedrijfsartsen, arbodiensten, letselschade advocaten dienen, met uw schriftelijke toestemming, te worden aangevraagd (wij reageren binnen een redelijke termijn conform de geldende procedure en kosten).

 

Klachtenreglement:

U mag erop rekenen dat elke therapeut van Fytac zijn vak zo goed mogelijk uitoefent. Heeft u toch klachten over de behandeling of de manier waarop uw therapeut met u omgaat, dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere cliënten en voor de kwaliteit van de therapie. Bespreek de klacht eerst met uw behandelend therapeut en of het management van Fytac. In het uiterste geval kunt u via de klachtenregeling Stichting Keurmerk Fysiotherapie of het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) een bemiddelingsgesprek aanvragen. Levert een gesprek of een bemiddelingsgesprek niet het gewenste resultaat op, dan kunt u gebruikmaken van een klachtenprocedure via een van de onderstaande instanties:

-.De Geschillencommissie Zorg en Klachtenloket Zorg

-Het Regionaal Tuchtcollege van de overheid

Fytac stelt het op prijs als u (bijna-) calamiteiten of situaties waarin u zich, om welke reden dan ook, niet prettig hebt gevoeld meldt aan het management. Meer informatie, of een verzoek voor een persoonlijk gesprek, kunt u regelen aan de balie. Klachten, ideeën of verbetertips kunnen worden doorgegeven via info@fytac.nl of via onze Bus Aandachtspunten – klachten  (BAK). Klachten worden afgehandeld conform de door de branche opgestelde reglementen en voorwaarden.

 

Betalingsvoorwaarden:

Deze betalingsvoorwaarden maken onderdeel uit van de behandelingsovereenkomsten tussen u als cliënt en de therapeut. Deze betalingsvoorwaarden worden vóór of bij het sluiten van de behandelingsovereenkomst aan de cliënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger gegeven. Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur vóór de behandeling afgezegd te worden. Een te laat geannuleerde afspraak wordt niet door uw verzekeraar of andere instanties vergoed. Bij het niet afzeggen of bij niet tijdig afzeggen voor de afspraak behoudt de therapeut zich het recht om het particuliere tarief voor een niet nagekomen afspraak in rekening te brengen. De declaraties van de therapeut voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen, dienen binnen de aangegeven betalingstermijn te worden voldaan. Blijft betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert de cliënt in verzuim. Indien door de cliënt een machtiging is verleend tot bank- of giroincasso dan wel een ondertekende acceptgirobetalingsopdracht is afgegeven aan de therapeut, dan wordt hier op of omstreeks de twintigste dag na factuurdatum gebruik van gemaakt. Wordt de betaling niet binnen tien dagen daarna ontvangen, dan verkeert de cliënt in verzuim met ingang van de elfde dag nadat tevergeefs gebruik is gemaakt van de bank- of giroincasso, dan wel van de acceptgirobetalingsopdracht. Zodra de cliënt in verzuim verkeert, is de therapeut gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente. Indien de cliënt in verzuim verkeert, is de therapeut gerechtigd invorderingsmaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke invorderingskosten) komen voor rekening van de cliënt. De buitengerechtelijke invorderingskosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van € 23,00.

 

Actuele zaken en veranderingen:

Voor de meest actuele zaken en veranderingen verwijzen wij u naar onze website.

 

Toestemmingsverklaring:

Bovenstaande voorwaarden zijn van toepassing wanneer uw een afspraak hebt en of een behandeltraject start bij Fytac. Tijdens uw eerst afspraak en of het starten van een behandeltraject komt de behandelovereenkomst tot stand.

Vergoedingen

Wordt fysiotherapie/oefentherapie vergoed door de zorgverzekering? 


Fytac heeft met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. Als u een aanvullende verzekering heeft, worden de kosten vrijwel altijd vergoed. Wij declareren uw kosten meestal rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar. Om zeker te weten of de behandelingen voor vergoeding in aanmerking komen, kunt u contact opnemen met uw verzekeraar. Ook kunt u kijken op: www.denieuwezorgverzekering.nl,  www.fysiotherapievergoeding.nl/kngf of http://

www.vvocm.nl/Cli%C3%ABnt/Vergoedingdooruwzorgverzekeraar.aspx

 

Vergoedingen fysiotherapie/ oefentherapie

Vanaf 1 januari 2006 heeft iedereen die in Nederland woont of werkt verplicht dezelfde zorgverzekering. Deze zorgverzekering vergoedt de kosten voor het grootste deel van de gezondheidszorg. Dit deel wordt het basispakket genoemd. Het basispakket is voor iedereen gelijk. Het basispakket vergoedt slechts in een beperkt aantal gevallen fysiotherapie/oefentherapie:

 • Voor chronische aandoeningen (vraag uw fysiotherapeut) vanaf de 21e behandeling of kijk op hier.
 • Voor fysiotherapie bij artrose heup of knie, eenmalig max 12 bedankingen in 12 maanden.
 • Voor bekkentherapie bij Urine verlies worden eenmalig 9 behandelingen vergoed.
 • Voor fysiotherapie bij de behandeling van etalage benen worden max 37 behandelingen per jaar vergoed.
 • Voor kinderen tot 18 jaar worden maximaal 18 behandelingen, kinderfysiotherapie vergoedt vanuit de basis verzekering. Aansluitend valt de vergoeding in het aanvullende pakket, afhankelijk van de door u gekozen vergoeding. Voor de overige patiënten, met klachten die niet chronisch zijn wordt fysiotherapie in de meeste aanvullende verzekering vergoed. De aanvullend verzekering is niet verplicht. Vergoeding is dus afhankelijk van het door u gekozen pakket.

De behandelingen die door de basisverzekering worden gedekt, vallen eerst onder het eigen risico van de verzekerde.

Voor een consult of behandeling van een fysiotherapeut is geen verwijzing van de huisarts of specialist nodig. Meer over vergoedingen: www.fysiotherapie.nl Meer over de nieuwe zorgverzekering www.minvws.nl/. Bovendien kunt u voor meer informatie kijken op http://www.vvocm.nl/.

 

Vergoeding ergotherapie. 

Uw onderzoek of behandeling wordt voor maximaal 10 uur per kalenderjaar vergoed vanuit de basis verzekering.

 

 Vergoedingen diëtiek

·         Per kalender jaar zitten er 3 behandeluren in het basispakket*.

·         Wanneer u aanvullend verzekerd bent kan het zijn dat er meer uren vergoed kunnen worden. Raadpleeg hiervoor uw zorgpolis.

·         Wanneer u via de huisarts wordt doorverwezen in verband met de diagnose diabetes mellitus dan worden de 3 uren vergoed via de Ketenzog. Dit heeft geen effect op uw eigen bijdrage!

Indien de consulten niet uit het basispakket worden vergoed of wanneer u meer dan 3 behandeluren wenst, dan worden de onderstaande tarieven gehanteerd.

Het tarief is opgebouwd uit directe tijd en indirecte tijd. Directe tijd is de tijd die daadwerkelijk aan het consult is besteed. Indirecte tijd is de administratie, voedingsanalyse, voedingsberekening, dieetadvies en eventuele rapportage naar de (huis)arts.

Voor huisbezoeken geldt een toeslag. Heeft u een medische reden waardoor het niet mogelijk is de praktijk te bezoeken dan kan het zijn dat  deze toeslag onder de dekking van uw zorgverzekering valt. (mits dieetadvisering in uw aanvullend pakket is opgenomen). Uw (huis)arts moet bij de verwijzing dan aangeven dat een huisbezoek medisch noodzakelijk is.

 

Vergoeding psychomotorische therapie

Vaktherapie is de overkoepelende naam voor diverse therapie vormen waaronder psychomotorische therapie. In veel gevallen valt de vergoeding van vaktherapie onder de noemer ‘alternatieve/complementaire geneeswijzen‘ of alternatieve zorg.
Deze zorgvorm wordt alleen vanuit de aanvullende zorgverzekering vergoed. Het is verstandig om voor het starten van vaktherapie contact te zoeken met uw zorgverzekeraar in het kader van vergoeding. Vooraf aan de behandeling wordt u door de therapeut geïnformeerd over de duur en kosten van het behandeltraject.

Privacy Policy

Fytac hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Fytac houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Als Fytac zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

Verwerking van persoonsgegevens van patiënten

Persoonsgegevens van patiënten worden door Fytac verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 

 • Administratieve doeleinde;
 • Bijhouden van het behandelverloop;
 • Communicatie over het behandelverloop met verwijzer(s);
 • Afnemen van een patiënttevredenheidsonderzoek;
 • Verrichten van (geanonimiseerde) data-analyse;

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 

 • De overeengekomen behandelovereenkomst;

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fytac de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Postcode en woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Geboorteplaats
 • Burgerlijke staat;
 • Werkzaam bij organisatie;
 • Bankrekeningnummer
 • Burgerservicenummer (BSN);
 • Kopie identiteisbewijs/paspoort
 • Gegevens over uw gezondheid;

 

Uw persoonsgegevens worden door Fytac opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 

 • Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst en daarna alleen in het patiëntenarchief voor maximaal 15 jaar.

 

Verwerking van persoonsgegevens ketenpartners

Persoonsgegevens van ketenpartners worden door Fytac verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 

 • Administratieve doeleinde;
 • Communicatie over het behandelverloop van patiënten;
 • Afstemmen van samenwerkingsafspraken m.b.t. patiëntenzorg.

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 

 • De gedeelde behandelrelatie met patiënt(en);

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fytac de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Functie;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;

 

Uw persoonsgegevens worden door Fytac opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 

 • Gedurende de looptijd van de samenwerkingsrelatie en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 10 jaar.

 

Verwerking van persoonsgegevens leveranciers

Persoonsgegevens van leveranciers worden door Fytac verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 

 • Administratieve doeleinde;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 

 • De overeengekomen opdracht;

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fytac de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;

 

Uw persoonsgegevens worden door Fytac opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 10 jaar.

 

Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door Fytac verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 

 • Het inschrijving formulier Nieuwsbrief;

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fytac de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres.

 

Uw persoonsgegevens worden door Fytac opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 

 • Gedurende de periode dat men aangemeld is.

 

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door Fytac verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 

 • Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn;

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fytac de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

 

Uw persoonsgegevens worden door Fytac opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.

 

 

Verwerking van persoonsgegevens van Medewerkers

Persoonsgegevens van Medewerkers worden door Fytac verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 

 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 

 • De arbeidsovereenkomst.

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fytac de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Salarisgegevens;
 • Kopie ID;
 • BSN-nummer;

 

Uw persoonsgegevens worden door Fytac opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 

 • Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 

 • Het verzorgen van de internetomgeving;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
 • Het verzorgen van de personeelsadministratie
 • Het verzorgen van een patiënttevredenheidsonderzoek
 • Het verrichten van (geanonimiseerde) data-analyse

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

 

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn

Fytac bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 

 • Alle personen die namens Fytac van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

 

Contactgegevens

Fytac

Pr. Julianastraat 2

8281 CL Genemuiden

Heeft u een vraag of wilt u een afspraak maken?

Neem dan gerust contact op met een van onze Fytac locaties.