Huisregels

Tip: Gebruik de onderstaande buttons om over verschillende paginasecties te navigeren

Wat zijn onze huisregels?

Daar er in de praktijk vaak meerdere cliënten/patiënten tegelijk aanwezig zijn en wij onze primaire processen zo soepel mogelijk willen laten verlopen zijn er huisregels opgezet. Deze huisregels hebben als doel om ongelukken, incidenten en verwarring te voorkomen.

 

 • Wij investeren om te kunnen werken in een schone omgeving. Wij verwachten ook dat onze clienten/ patiënten zowel hun eigen als onze hygiëne bewaken.
 • Wilt u uw eigen handdoek meenemen en bij oefentherapie in de zaal zorgen voor geschikte kleding en schoeisel.
 • Leg altijd uw afspraken vast op de afsprakenkaart. Dit voorkomt onnodig misverstand.
 • Bent u verhinderd? Verplaats tijdig uw afspraak, minimaal 24 uur van te voren. Anders zijn wij genoodzaakt deze bij u in rekening te brengen.
 • Jassen in de garderobe en voor uw kleding en andere persoonlijke spullen hebben wij kluisjes.
 • Fytac is niet aansprakelijk voor het zoekraken van uw persoonlijke eigendommen.
 • Wij zijn dagelijks bezig met kwaliteit en het optimaliseren ervan. Daarom vragen wij uw medewerking voor ons klanttevredenheid onderzoek.
 • Adviezen of klachten kunt u melden aan de behandelend therapeut of op het daarvoor bestemde formulier.
 • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.
Fytac fysiotherapie
Fytac fysiotherapie

Vergoedingen

Wordt fysiotherapie/oefentherapie vergoed door de zorgverzekering? 


Fytac heeft met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. Als u een aanvullende verzekering heeft, worden de kosten vrijwel altijd vergoed. Wij declareren uw kosten meestal rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar. Om zeker te weten of de behandelingen voor vergoeding in aanmerking komen, kunt u contact opnemen met uw verzekeraar. Ook kunt u kijken op: www.denieuwezorgverzekering.nl,  www.fysiotherapievergoeding.nl/kngf of http://

www.vvocm.nl/Cli%C3%ABnt/Vergoedingdooruwzorgverzekeraar.aspx

 

Vergoedingen fysiotherapie/ oefentherapie

Vanaf 1 januari 2006 heeft iedereen die in Nederland woont of werkt verplicht dezelfde zorgverzekering. Deze zorgverzekering vergoedt de kosten voor het grootste deel van de gezondheidszorg. Dit deel wordt het basispakket genoemd. Het basispakket is voor iedereen gelijk. Het basispakket vergoedt slechts in een beperkt aantal gevallen fysiotherapie/oefentherapie:

 • voor chronische patiënten (vraag uw fysiotherapeut) vanaf de 21e behandeling en
 •  voor kinderen tot 18 jaar worden maximaal 18 behandelingen, kinderfysiotherapie vergoedt vanuit de basis verzekering. Aansluitend valt de vergoeding in het aanvullende pakket, afhankelijk van de door u gekozen vergoeding. Voor de overige patiënten, met klachten die niet chronisch zijn wordt fysiotherapie in de meeste aanvullende verzekering vergoed. De aanvullend verzekering is niet verplicht. Vergoeding is dus afhankelijk van het door u gekozen pakket.

 

Voor een consult of behandeling van een fysiotherapeut is geen verwijzing van de huisarts of specialist nodig. 

Meer over vergoedingen: 
www.fysiotherapie.nl 

Meer over de nieuwe zorgverzekering:
 www.minvws.nl/. Bovendien kunt u voor meer informatie kijken op http://www.vvocm.nl/.

 

Vergoeding ergotherapie. 

 

Uw onderzoek of behandeling wordt voor maximaal 10 uur per kalenderjaar vergoed vanuit de basis verzekering.

 Vergoedingen diëtiek

·         Per kalender jaar zitten er 3 behandeluren in het basispakket*.

·         Wanneer u aanvullend verzekerd bent kan het zijn dat er meer uren vergoed kunnen worden. Raadpleeg hiervoor uw zorgpolis.

·         Wanneer u via de huisarts wordt doorverwezen in verband met de diagnose diabetes mellitus dan worden de 3 uren vergoed via de Ketenzog. Dit heeft geen effect op uw eigen bijdrage!

Indien de consulten niet uit het basispakket worden vergoed of wanneer u meer dan 3 behandeluren wenst, dan worden de onderstaande tarieven gehanteerd.

Het tarief is opgebouwd uit directe tijd en indirecte tijd. Directe tijd is de tijd die daadwerkelijk aan het consult is besteed. Indirecte tijd is de administratie, voedingsanalyse, voedingsberekening, dieetadvies en eventuele rapportage naar de (huis)arts.

Voor huisbezoeken geldt een toeslag. Heeft u een medische reden waardoor het niet mogelijk is de praktijk te bezoeken dan kan het zijn dat  deze toeslag onder de dekking van uw zorgverzekering valt. (mits dieetadvisering in uw aanvullend pakket is opgenomen). Uw (huis)arts moet bij de verwijzing dan aangeven dat een huisbezoek medisch noodzakelijk is.

Privacyregelement

Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet op de Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd. 

Reglement
Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met de gegevens om: Daarom is naast de bovengenoemde Wet op Persoonsregistratie, een aantal regels vastgelegd in een privacyreglement. Onderstaand is het reglement weergegeven:

 

 • Behalve de fysiotherapeut die u behandelt, heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
 • U het recht heeft om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.
 • Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.
 • Teneinde de fysiotherapie verder te kunnen ontwikkelen en op een hoog peil te houden moet er wetenschappelijk onderzoek worden verricht. Daarvoor is het ondermeer noodzakelijk dat er statistieken worden opgesteld. Als uw gegevens daarvoor worden gebruikt, zullen deze om uw privacy te waarborgen, niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn (anoniem).
 • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.
 • Als u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens voor (anoniem) wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt, dan kunt u dat mededelen aan uw fysiotherapeut.
 • Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer u daarvoor schriftelijk toestemming heeft verleend.
 • Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.

 

Nadat de cliënt behandeld is, worden de gegevens 15 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen een beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien. 

U mag ervan uitgaan dat elke fysiotherapeut zijn vak zo goed mogelijk uitoefent. Heeft u toch adviezen of klachten over de behandelingen of de manier waarop uw fysiotherapeut met u omgaat, dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie.

 

Om te beginnen is het de moeite waard om een gesprek aan te gaan met uw fysiotherapeut of contact op te nemen met de praktijk waar deze werkt. Als u zich daar zekerder bij voelt, kunt u een bekende uit familie- of vriendenkring vragen hierbij aanwezig te zijn. 

Daarnaast hebben wij een interne klachtenprocedure en kunt u uw klachten kenbaar maken via ons “adviezen of klachten formulier”. Ziet u op tegen de confrontatie met uw fysiotherapeut, dan kunt u ook het Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG) inschakelen. Ook kunt u via het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) een klacht indienen bij de klachtencommissie en daarbij vragen om bemiddeling. De voorzitter van de klachtencommissie beslist of uw kwestie in aanmerking komt voor bemiddeling. Levert een bemiddeling niet het gewenste resultaat op dan kunt u de klachtencommissie vragen uw klacht te behandelen of kunt u bij een van de andere instanties terecht die vermeld worden onder het kopje ‘waar kunt u naar toe met een klacht over uw fysiotherapeut’. www.fysiotherapie.nl

Fytac fysiotherapie

Heeft u een vraag of wilt u een afspraak maken?

Neem dan gerust contact op met een van onze Fytac locaties.