Ketenzorg

Wat is ketenzorg?

In Nederland verandert de samenstelling van de zorgvraag en wordt de zorgvraag ook steeds complexer. We hebben te maken met een toename van het aantal mensen met één of meer chronische aandoeningen. Samenwerking tussen aanbieders van verschillende soorten zorg, ketenzorg dus, wordt hierdoor een vereiste.

 

Vooruitdenken bij zorgverlening en het gezamenlijk aanbieden van zorg, op een plek dicht bij de patiënt, leidt tot hogere kwaliteit. Effectieve ketenzorg vermindert bovendien de druk op specialistische ziekenhuiszorg in de toekomst.

shockwave

Samenwerkingsverbanden

Schoudernetwerk Zuidwest Friesland & Noordoostpolder

Klachten aan de schouder zijn soms erg moeilijk op te lossen.

Om hier voldoende op in te kunnen spelen hebben we het Schoudernetwerk Zuidwest Friesland-Noordoostpolder opgericht.

 

In dit specialisten netwerk werken 6 fysiotherapiepraktijken en de orthopaed van het Antoniusziekenhuis nauw samen, om op die manier de kwaliteit van de schouderbehandeling zo hoog mogelijk te krijgen en te zorgen voor hele korte lijnen als het nodig is.

 

Het Schoudernetwerk heeft afspraken gemaakt over de beste manier van onderzoeken, behandelen, zo nodig verwijzen, opereren en nabehandelen van alle soorten schouderklachten.

 

Het aantal praktijken is beperkt gehouden. Hierdoor kan het schouderspecialisme binnen die praktijken zich zo goed mogelijk ontwikkelen terwijl de regiodekking voldoende is.

ergotherapie
Orthopedie Isala Klinieken

Na een succesvolle pilot van Achmea in het westen van Nederland, gaat ook de afdeling Orthopedie uit de Isala Klinieken het FysioZorgplan uitdragen.

 

In nauwe samenwerking met onze fysiotherapeutische Pluspraktijk krijgen patiënten van de afdeling Orthopedie in de Isala Klinieken met een indicatie voor een voorste kruisband reconstructie, een totale heup of een totale knie de mogelijkheid een intensief behandeltraject te volgen in voor- en nazorg bij aangesloten Pluspraktijken.

 

Het FysioZorgplan heeft als kenmerk dat met behulp van diverse metingen gekozen wordt voor de meest passende behandeling waardoor optimale resultaten bereikt kunnen worden. De uitkomsten van de metingen en de behandelresultaten worden door middel van onderzoek geanalyseerd en dienen als bron om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. De patiënt wordt voorafgaand aan de operatie en aan het einde van het behandeltraject gevraagd een meting bij een FysioZorgplan praktijk uit te laten voeren. Het postoperatieve traject kan zowel bij één van de fysiotherapeutische Pluspraktijken als bij de eigen fysiotherapeut plaatsvinden. De aangesloten fysiotherapeutische Plusprakijken zijn Fytac te Genemuiden, Hasselt, Kampen, Urk en Meppel, FysioPlus te Zwolle, FysioTherapie de Akker te Wezep en De Haere te Bergentheim.

 

per 2015 gaat fysiozorgplan verder onder de naam OrthoXpert (www.orthoxpert.nl)

fysiotherapie
GEZond op Urk (OWZ)

Op Urk werken huisartsen, praktijk ondersteuners, apothekers, fysiotherapeuten, welzijnswerkers, professionals in de ouderenzorg, dietisten, eerstelijns psychologen en andere eerstelijns zorgverleners. Velen van hen werken al jaren samen om de inwoners van dit prachtige dorp van goede zorg te voorzien. Stichting GEZond op Urk vertegenwoordigt deze zorgverleners.

Missie
Huisartsenpraktijk Het Dok (UHM), Talma Haven, Fytac en Apotheken Urk willen gezamenlijk een kwalitatief hoogwaardig en
passend aanbod creëren voor specifieke doelgroepen op Urk, die gebaat zijn bij een integraal aanbod van zorg en behandeling.
De volgende kernwaarden zijn daarbij leidend:
• Kwaliteit van het aanbod
• Doelmatigheid van de organisatie van zorg
• Gestroomlijnd en persoonsgericht aanbod voor de cliënt.

Visie
Om toekomstbestendige (ouderen)zorg te kunnen bieden, is het belangrijk dat aanbieders van zorg zoveel mogelijk een passend aanbod realiseren in de eigen woonomgeving van de cliënt. Inwoners van Urk maken bovendien graag gebruik van diensten die in de eigen leefomgeving aangeboden worden. Daarnaast is een verdere samenwerking en afstemming binnen de eerste lijn noodzakelijk om de groeiende zorgvraag van cliënten te kunnen beantwoorden en hier een passend en doelmatig aanbod voor te realiseren. aar gezondheidsproblemen bij cliënten om een integrale aanpak vragen, is het belangrijk dat ketenpartners een integraal aanbod realiseren. De partijen binnen het samenwerkingsverband willen met elkaar laagdrempelig en dichtbij huis kwalitatief hoogwaardige, persoonsgerichte en passende zorg bieden, aan patiënten met complexe problematiek. Een hoogwaardige kwaliteit wordt bereikt door de inzet van professionals die deskundig zijn en door een passend, integraal aanbod, dat aansluit bij de behoefte van de cliënt. Eigen organisatiestructuren van de samenwerkende partijen mogen hierin niet belemmerend werken. Persoonsgericht houdt in dat de zorg toegesneden is en aansluit bij de behoeften en mogelijkheden van de individuele cliënt . De ziektes of beperkingen wordt niet geïsoleerd bekeken, maar in het bredere kader van leefomgeving en sociale context geplaatst. Passende zorg betekent: laagdrempelig, dichtbij, persoonsgericht en op basis van continuïteit, waarbij tegelijkertijd niet meer zorg ingezet wordt dan nodig is.

Keuzehulp bewegen Urk
Hart Netwerk Zwolle (HNZ)

Het Hartrevalidatie Netwerk Zwolle (HNZ)

Fysiotherapeuten die zijn aangesloten bij het Hartrevalidatie Netwerk Zwolle, voldoen aan specifieke kwaliteitscriteria. Fysiotherapeuten werken volgens de richtlijnen die zijn opgesteld door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), zijn specifiek geschoold op het gebied van hartfalen en hebben voldoende ruimte en middelen om de behandeling uit te voeren, hierdoor kan er goede communicatie plaatsvinden tussen de fysiotherapeut in de buurt en fysiotherapeuten en specialisten in het ziekenhuis.

personal training
COPD Netwerk Zwolle (CNZ)

COPD Netwerk Zwolle (CNZ)

COPD is een chronische longziekte. COPD staat voor chronic obstructive pulmonary disease. Hieronder vallen longaandoeningen zoals chronische bronchitis en longemfyseem. Ongeveer 20 op de 1000 mensen in Nederland hebben COPD. U kunt klachten krijgen zoals kortademigheid, teveel slijmproductie en conditieverlies. Naast de medische behandeling is een goede actieve levensstijl erg belangrijk. Denk hierbij aan gezond eten, niet roken en regelmatig bewegen. Een half uur matig intensief bewegen per dag wordt aanbevolen als minimale beweging. Dit kunt u doen door middel van fietsen, wandelen, zwemmen of fitness.

 

Waar kunt u nu beter bewegen dan bij de fysiotherapeut? U kunt gebruik maken van de fitness faciliteiten in onze praktijk. U kunt in groepsverband bij ons trainen waarin u wordt begeleid door fysiotherapeuten die gespecialiseerd zijn in het begeleiden van COPD beweeggroepen. Er wordt voor iedereen een individueel schema gemaakt, zodat u op uw eigen niveau met plezier kunt bewegen. Doelen die u kunt hebben zijn het verbeteren van de conditie, het verbeteren van ademhalingstechnieken, afvallen, beter functioneren in het dagelijks leven of zelfmanagement en vertrouwen om actief te blijven.

 

Fytac maakt deel uit van het CNZ, het COPD Netwerk Zwolle. Dit is een samenwerkingsverband tussen de Isala Klinieken Zwolle en een aantal gespecialiseerde fysiotherapiepraktijken in Zwolle en omgeving. Doormiddel van scholing en intensief contact houden we zo onze kennis op het gebied van COPD op peil en bent u verzekerd van de beste zorg op het gebied van COPD.

beweegprogramma
Fyranet (Reuma Netwerk Zwolle)

Fyranet

Er zijn in Nederland fysiotherapienetwerken opgericht, die naast het vergroten en onderhouden van kennis en vaardigheden, het bevorderen van samenwerking met zorgverleners uit andere disciplines ten doel hebben gesteld. Onder deze zorgverleners kunt u bijvoorbeeld de reumatoloog, de reumaconsulent, de ergotherapeut en de maatschappelijk werker verstaan. Dit netwerk wordt Fyranet genoemd.

 

In de regio Zwolle is sinds 2006 ook een Fyranet opgericht. Vanuit Fytac participeert Deliana Corbeek binnen het netwerk. Fyra staat voor fysiotherapie bij reumatische aandoeningen. Net voor netwerk. Het betreft dan ook een samenwerkingsverband tussen gespecialiseerde zorgverleners van patiënten met reumatische klachten.

 

Dit initiatief blijkt noodzakelijk en nuttig te zijn, aangezien er in de behandeling van reumapatiënten veel is veranderd. Er is veel onderzoek gedaan naar medicijnen, maar ook naar oefentherapie en de effecten hiervan (GRADIT ).

 

Om een goede zorg te garanderen blijken samenwerking en communicatie tussen de verschillende zorgverleners belangrijk. Een aantal voordelen van het Fyranet zijn de zogenaamde ‘korte lijntjes’ onderling, de uniforme aanpak in de behandeling (wetenschappelijk onderbouwd) en zorgverleners die weten wat zij van elkaar mogen verwachten.

 

De inspanningen tot nog toe hebben reeds geleid tot een overeenstemming in de wijze waarop wij binnen dit netwerk de meest optimale zorg kunnen bieden ten aanzien van reumatische aandoeningen en hoe we die zorg verder moeten ontwikkelen. Op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat mensen met reumatische klachten de beste zorg krijgen die nodig is om een zo goed mogelijk functioneren te realiseren.

body training
Rugnetwerk Zwolle

Het Rugnetwerk Zwolle

Het netwerk richt zich op het verbeteren van kwaliteit van zorg door een goede samenwerking tussen fysiotherapie en de orthopedisch chirurgen van de Isala Klinieken Zwolle. Dit geldt zowel voor patiënten die geen operatie nodig hebben om te herstellen als voor patiënten die geopereerd worden of zijn.
Voorop staat het verbeteren van de patiëntenzorg, door communicatie binnen het netwerk. Dit vindt plaats op het gebied van protocollen, scholing en verwijzingen.

Schoudernetwerk Zwolle

Het Schouder Netwerk Zwolle

Het netwerk richt zich op het verbeteren van kwaliteit van zorg door een goede samenwerking tussen fysiotherapie en de orthopedisch chirurgen van de Isala Klinieken Zwolle. Dit geldt zowel voor patiënten die geen operatie nodig hebben om te herstellen als voor patiënten die geopereerd worden of zijn.
Voorop staat het verbeteren van de patiëntenzorg, door communicatie binnen het netwerk. Dit vindt plaats op het gebied van protocollen, scholing en verwijzingen.

 

Op de site www.sngz.nl vindt u informatie en weblinks over schouderklachten in het algemeen.

fit

Heeft u een vraag of wilt u een afspraak maken?

Neem dan gerust contact op met een van onze Fytac locaties.